HOẰNG PHÁP

Đại đức Thích Trí Huệ trụ trì Chùa Pháp Tạng – Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh thuyết giảng chủ đề: “SỰ QUÝ GIÁ VÀ CÁCH TRUYỀN BÁ KINH THỦ LĂNG NGHIÊM” – Phần 1 – Số 3