Chú Đại Bi

Lê Trần
16 Views · 2 months ago

Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.

Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng?

Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng?

Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!

Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng.

------Kênh Sen Vàng Chín Phẩm------
https://www.youtube.com/channe....l/UC8NbRtLmsZ780nLM3

* Chú Dược Sư:
https://www.youtube.com/watch?v=pO1V298sVWw&t=1034s

* Kinh Vu Lan Báo Hiếu:
https://www.youtube.com/watch?v=nCGpk3u5OT4&t=6s

* Kinh Vô Lượng Thọ:
https://www.youtube.com/watch?v=hz9Mxb2pbmc

Địa chỉ liên lạc: [email protected]

Xin đừng copy và reuploaded chúng tôi sẽ xóa video vì lý do bản quyền. Cảm ơn.

Lê Trần
28 Views · 2 months ago

@Masew
https://www.instagram.com/masewproduc...
https://www.facebook.com/masewprod​​
https://www.facebook.com/masewprodd​​

@Khoi Vu
https://www.facebook.com/khoivu.pham99
https://www.instagram.com/lennie.99Để theo dõi những sản phẩm mới nhất của MASEW:
► SUBSCRIBE CHANNEL: http://popsww.com/Masew

Để theo dõi những thông tin mới nhất của MASEW:
► Fanpage: https://www.facebook.com/masewprod
► Soundcloud: https://soundcloud.com/masew
-------------------
© Bản quyền thuộc về MASEW
© Copyright by MASEW ☞ Do not Reup

Lê Trần
10 Views · 2 months ago

-Mời Quý Đạo Hữu Và các bạn cùng lắng nghe Tụng Kinh Chú Đại Bi hay nhất và mới nhất, chúc Quý Đạo Hữu và các bạn có 1 ngày thật thư giản, an lạc thảnh thơi trong cuộc sống.
- Kênh Tụng Kinh Chú Đại Bi Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
- Kênh Tụng Kinh Chú Đại Bi Kính chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm an lạc gia đạo bình an vạn sự như ý
HÃY like và Đăng Kí Kênh Chú Đại Bi Nhé .
https://www.youtube.com/channe....l/UCFi6MRZ4omdDZW9Hr
#chú đại bi
#tụng kinh chú đại bi
#kinh phật

Lê Trần
13 Views · 2 months ago

CHÚ ĐẠI Bi (VÔ LƯỢNG) - Masew, Khoi Vu

Artist :
@Masew
https://www.instagram.com/masewproducer​​
https://www.facebook.com/masewprod​​
https://www.facebook.com/masewprodd​​

@Khoi Vu
https://www.facebook.com/khoivu.pham99
https://www.instagram.com/lennie.99Để theo dõi những sản phẩm mới nhất của MASEW:
► SUBSCRIBE CHANNEL: http://popsww.com/Masew

Để theo dõi những thông tin mới nhất của MASEW:
► Fanpage: https://www.facebook.com/masewprod
► Soundcloud: https://soundcloud.com/masew
---------------------
© Bản quyền thuộc về MASEW
© Copyright by MASEW ☞ Do not Reup

Lê Trần
24 Views · 2 months ago

Sáng 18 âl nghe chú đại bi giải trừ vận hạn hết bệnh tật tài lộc ùm ùm giàu sang thịnh vượng
https://youtu.be/cRzch9MHzBU
========================🍀🍀🍀========================
Chú Đại Bi là bài kinh trì chú phổ biến được các Phật tử biết đến nhiều nhất. Trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày giúp tâm người thanh tịnh, có thể diệt vô lượng tội, tiêu tan giải nạn, được vô lượng phước và khi chết đi thì sinh Cực Lạc.Chú Đại bi là một thần chú quảng đại cứu khổ, vô ngại đại bi và viên mãn. Trì chú này sẽ giúp định tâm hướng đến việc tốt, diệt vô lượng tội, có thêm phước đức
Đây được coi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú cứu khổ cứu nạn, thần chú vô ngại đại bi.Trì tụng Chú Đại Bi phải luôn mang tâm từ bi, phát huy thiện tính, hướng đến cuộc sống tốt đẹp và viên mãn.
Chú Đại Bi có 84 câu, mỗi câu đều có uy lực không thể nghĩ bàn. Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Tụng Chú Đại Bi mà đúng như pháp thì khi bạn tụng chú: Trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyển rung. Trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục. Khắp cả mọi pháp giới, trời người đều cảm thông và tán dương công đức.”
Chú Đại Bi nhiệm mầu.
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
Nam mô a rị da
Bà lô Yết đế thước bát ra da
Bồ đề tát đỏa bà da.
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da.
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng.
Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà đà
Ma phạt đặc đậu
Đát điệt tha, Án
A bà lô hê
Lô ca đế
Ca ra đế.
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà
Ma ra ma ra
Ma hê ma hê, rị đà dựng.
Câu lô câu lô kiết mông
Độ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế.
Đà ra đà ra
Địa rị ni
Thất Phật ra da
Giá ra giá ra.
Ma mạ phạt ma ra
Mục đế lệ
Y hê y hê
Thất na thất na.
A ra sâm Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm
Phật ra xá da.
*
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Ta ra ta ra.
Tất rị tất rị
Tô rô tô rô
Bồ đề dạ, bồ đề dạ.
Bồ đà dạ, bồ đà dạ
Di đế rị dạ
Na ra cẩn trì
Địa rị sắt ni na.
Ba dạ ma na
Ta bà ha
Tất đà dạ
Ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ
Ta bà ha.
Tất đà du nghệ
Thất bàn ra dạ
Ta bà ha.
Na ra cẩn trì
Ta bà ha.
Ma ra na ra
Ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da
Ta bà ha.
Ta bà ma ha, a tất đà dạ
Ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ
Ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ
Ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ
Ta bà ha.
Ma bà rị thắng yết ra dạ
Ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da
Bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ
Ta bà ha.
Án tất điện đô
Mạn đa ra
Bạt đà dạ.
Ta bà ha.
🙏 Chúc Quý Phật Tử Luôn An Lạc Hạnh Phúc và Thành Công Trên Con Đường Tu Học Phật Pháp.
🙏 Nam Mô A Di Đà Phật !
🙏 LIÊN HOA PHẬT GIÁO Hoan Hỷ Mời Các Bạn Xem VIDEO Để Giúp Ích Cho Cuộc Sống An Lạc, Hạnh Phúc Hơn.
🔴ĐĂNG KÝ KÊNH: https://www.youtube.com/channe....l/UCa7IYGBNWPcpKv89k
💟 Sự ủng hộ của quý vị chính là động lực to lớn để tôi tiếp tục chia sẻ những bài kinh tụng hay hơn nữa!

#lienhoaphatgiao
#nghekinhchudaibi
#tungkinhcauan
#tungchudaibi
#kinhphat
#loiphatdayhay

Lê Trần
12 Views · 2 months ago

Trong Nhà Mở Kinh Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Phù Hộ Sức Khỏe Tài Lộc Bình An Cầu Được Ước Thấy

Cảm ơn Quý Phật Tử đã Lắng Nghe. Để đăng ký kênh vui lòng bấm vào đường link:
- An Tịnh Đạo: https://goo.gl/6LyPgy
Chúng tôi luôn cập nhật kinh phật hay nhất, và mới nhất , để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày ,chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm an lạc gia đạo bình an vạn sự cát tường .

Các video hay khác của An Tịnh Đạo:


Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền (https://www.youtube.com/yt/copyright/), Chính sách (https://www.youtube.com/t/terms), Nguyên tắc cộng đồng (http://www.youtube.com/yt/policyandsa...) chúng tôi sẽ xóa chúng, xin liên hệ trực tiếp qua email: [email protected]
If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please contact my email: [email protected]

Danh mục Mọi Người và Blog
Giấy phép chuẩn của YouTube