Up next

10 Đại Đệ Tử Của Đức Phật Là Ai, Họ Có Bản Sự Và Đạo Hạnh Gì - Đông Tây Kim Cổ

27 Views· 01-11-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

10 Đại Đệ Tử Của Đức Phật Là Ai, Họ Có Bản Sự Và Đạo Hạnh Gì

Trong các cao đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì 10 vị La Hán kiệt xuất nhất là 10 đại đệ tử. Họ là: thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp - đệ nhất khổ hạnh; thứ hai là A Nan Đà - đệ nhất đa văn; thứ ba là Xá Lợi Phất - đệ nhất trí tuệ; thứ tư là Tu Bồ Đề - đệ nhất giải không; thứ năm là Phú Lâu Na - đệ nhất thuyết Pháp; thứ sáu là Mục Kiền Liên, đệ nhất thần thông; thứ bảy là Ma Ha Ca Chiên Diên - đệ nhất luận nghĩa; thứ tám là A Na Luật - đệ nhất Thiên nhãn; thứ chín là Ưu Bà Ly - đệ nhất trì giới; thứ mười là La Hầu La - đệ nhất mật hạnh.

_______________
#đôngtâykimcổ #Đức_Phật #10_đại_đệ_tử

Show more
Facebook Comments

Up next