Up next

Bài pháp đầu tiên của Đức Phật: Chuyển Pháp Luân

10 Views· 06/02/23
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Facebook Group: www.facebook.com/groups/thuctinh.info/ Bài pháp đầu tiên của Đức Phật: Chuyển Pháp Luân

Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo. Ngài đã thuyết giảng bài Kinh này cho 5 người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia là Kiều Trần Như, Bhaddiya, Vappa, Mahanama, Asaji tại vườn Lộc Uyển.

Show more
Facebook Comments

Up next