Up next

?KINH VU LAN: KINH BÁO HIẾU| Đ.Đ THÍCH VẠN MÃN & NS. NHƯ HUỲNH - NGUYỆN CẦU HỒI HƯỚNG CHO CHA MẸ

10 Views· 02-07-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Nguyện cầu cho Ba Phạm Phương Nghiêm, có Pháp danh là Nguyên Túc Được sống muôn đời trong chánh pháp. Dù ở cõi giới nào, cảnh giới nào cũng là bậc Bồ Tát, luôn được chư thiên, Hộ pháp hộ trì. Luôn đầy đủ trí tuệ bát nhã ba la mật, thấm nhuần cam lồ vị giải thoát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Show more
Facebook Comments

Up next